REGULAMIN

„Spryciarze.pl” sp. z o.o. zwana dalej Spółką za pośrednictwem strony internetowej www.spryciarze.pl zwaną dalej Stroną zapewnia każdemu, kto posiada komputer lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z Internetu poprzez dostęp do określonych informacji w formie elektronicznej, włączając w to dostęp do informacji znajdujących się na Stronie.

Spółka jest uprawniona do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich informacji w każdym czasie.

Każdy użytkownik Strony wyraża zgodę na nie podejmowanie prób korzystania ze Strony lub zapoznawania się z informacjami, jeżeli wcześniej
nie wyrazi zgody na niniejszy Regulamin Strony internetowej zwany dalej Regulaminem.

Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej www.spryciarze.pl. niniejszym wyraża zgodę na Regulamin korzystania ze strony internetowej w brzmieniu określonym poniżej.

Przez Użytkownika rozumie się osobę, która założyła na Stronie swoje konto, stając się stałym użytkownikiem oraz osobę, która jedynie jednorazowo odwiedza Stronę.

 • 1.
  Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Spółką dotyczącą korzystania przez użytkownika z usług udostępnianych przez Spółkę na Stronie.
 • 2.
  Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników Strony, w tym użytkowników, którzy również zamieszczają treści wideo, informacje i inne materiały lub usługi na Stronie.
 • 3.
  Użytkownik obowiązany jest zaakceptować Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. W przypadku nieprzyjęcia Regulaminu przez użytkownika nie będzie mógł korzystać ze Strony.
 • 4.
  Użytkownik akceptuje treść Regulaminu poprzez sam fakt rozpoczęcie korzystania ze Strony oraz również w przypadku zarejestrowania się jako użytkownik na Stronie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania ze Strony, Spółka będzie traktował korzystanie ze Strony jako przyjęcie warunków Regulaminu.
 • 5.
  Użytkownik nie może korzystać ze Strony i nie może przyjąć warunków Regulaminu, jeżeli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych umożliwiającej zawarcie wiążącej umowy ze Spółką lub jest osobą, wobec której został wydany wiążący zakaz korzystania z szeroko pojętych usług elektronicznych, na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania lub z którego uzyskuje dostęp do Strony
  lub z nich korzysta.
 • 6.
  Użytkownik powinien wydrukować lub zachować obowiązujący tekst Regulaminu.
 • 7.
  Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania w każdej chwili zmian w treści Regulaminu. W przypadku dokonania takich zmian, Spółka udostępni nową treść Regulaminu na Stronie w odpowiedniej zakładce.
 • 8.
  Użytkownik oświadcza, że w przypadku korzystania ze Strony po dniu, w którym Regulamin został zmieniony, należy traktować takie korzystanie jako akceptację nowej treści Regulaminu.
 • 9.
  Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na Stronie treści, które byłyby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
  w szczególności materiały:
 • 10.
  Użytkownik zobowiązuje się regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie.
 • 11.
  Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo założenia konta na Stronie, w celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Strony.
  Przy zakładaniu konta Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje wymagane przez Spółkę.
 • 12.
  Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych przekazanych przez użytkownika. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 • 13.
  Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Spółkę o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego
  konta przez osoby nieupoważnione.
 • 14.
  Jedynie Użytkownik posiadający stałe konto, o którym mowa w pkt 11 niniejszego Regulaminu, ma prawo dodawać filmiki, teksty oraz inne treści
  i umieszczać je na Stronie.
 • 15.
  Spółka zastrzega sobie prawo uniemożliwienia Użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Strony w przypadku stwierdzenia, że użytkownik ten dopuścił się wielokrotnych naruszeń Regulaminu. W takim przypadku Spółka ma również prawo usunąć konto założone przez Użytkownika, naruszającego zasady określone w Regulaminie.
 • 16.
  Spółka zezwala użytkownikowi na dostęp do Strony oraz korzystanie z informacji na niej zamieszczonych, w pełnym zakresie chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Spółka zastrzega sobie również prawo ograniczenia możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony
  w wyjątkowych sytuacjach.
 • 17.
  Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać poniższych zasad ograniczających korzystanie ze Strony:

  • 1. Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych treści zamieszczonych na Stronie przez Spółkę, na jakichkolwiek nośnikach bez
       uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki
  • 2. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Strony, w tym treści udostępnionych na Stronie przez Spółkę bądź też innych
       Użytkowników
  • 3. Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania oraz nie podejmować takich prób - elementów
      zabezpieczenia Strony
  • 4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony
       Spółki.
  • 5. Użytkownik zobowiązuje nie instalować na Stronie żadnego oprogramowania
  • 6. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Strony
  • 7. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzeniem
       przedsiębiorstwa
  • 8. Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do treści umieszczonych na Stronie wyłącznie na własny użytek i nie w celach komercyjnych
  • 9. użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na Stronie treści, które byłyby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w
       szczególności materiały:

   • 1. zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe
   • 2. zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne
   • 3. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne
   • 4. przedstawiające przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej
   • 5. naruszające prawo do prywatności
   • 6. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
   • 7. propagujące zażywanie narkotyków
 • 18.
  Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminy oraz zobowiązuje się wynagrodzić ewentualną szkodę powstałą w wyniku takiego naruszenia (w tym ewentualnej szkody poniesionej przez Spółkę).
 • 19.
  Jedynie Użytkownik, który założył konto, zgodnie z treścią pkt 11 niniejszego Regulaminu, może przekazywać treści wideo, teksty oraz innego rodzaju informacje i umieszczać je na Stronie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od tego, czy wyżej wymienione materiały zostaną opublikowane, Spółka nie gwarantuje zachowania ich poufności.
 • 20.
  Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych materiałów umieszczanych na Stronie, jednakże Użytkownik obowiązany jest przyznać Spółce wyłączną licencje do korzystania z dołączonych materiałów na określonych polach eksploatacji wymienionych poniżej, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik oświadcza, że rezygnuje z obowiązku uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia z tytułu korzystania z utworu.
 • 21.
  Użytkownik upoważnia Spółkę do umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika (w szczególności: filmów video, tekstów), znaków towarów, emblematów, oznaczeń należących do Spółki albo podmiotów wskazanych przez Spółkę.
 • 22.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne materiały umieszczone na Stronie oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. Spółka nie firmuje żadnych materiałów umieszczanych przez Użytkowników ani żadnych wyrażonych w nich opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z zamieszczanymi materiałami przez Użytkowników.
 • 23.
  Użytkownik przed umieszczeniem materiałów na Stronie, oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania ze Strony będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez Spółkę oraz innych Użytkowników, materiałów przez Niego zamieszczanych na Stronie w sposób określony w Regulaminie.
 • 24.
  Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, aby treść materiałów przez Niego zgłaszanych była zgodna z zasadami wynikającymi z Regulaminu
  oraz wszelkimi obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami prawnymi.
 • 25.
  Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać ani nie przesyłać materiałów,, których posiadanie jest dla użytkownika nielegalne w kraju, którego
  jest rezydentem
 • 26.
  Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać materiałów ,które są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku).
 • 27.
  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, decydowania, czy materiały umieszczane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w niniejszym Regulaminie oraz może usunąć takie materiały i uniemożliwić Użytkownikowi zamieszczanie kolejnych materiałów, o ile ten nie będzie przestrzegał Regulaminu.
 • 28.
  Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzystając ze Strony, może być narażony na zawarte w materiałach treści, które będą nieścisłe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub które Użytkownik uzna za niedopuszczalne z innych względów.
 • 29.
  Przesyłającą do Spółki lub umieszczając na stronie materiały, Użytkownik udziela:

  • Spółce nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na korzystanie z materiału umieszczonego przez Użytkownika, powielanie takiego materiału, jego rozpowszechnianie, opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź publiczne wykonywanie w związku z prowadzeniem działalności przez Spółkę, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Strony w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału.
 • 30.
  Poza materiałami umieszczanymi przez Użytkowników, wszelkie inne treści znajdujące się na Stronie, w tym m.in. materiały tekstowe, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, reklamy należą do lub są licencjonowane przez Spółkę oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej Spółki lub licencjodawców Spółki.
 • 31.
  Treści, których właścicielem lub do których korzystania jest uprawniona Spółka nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 • 32.
  Na Stronie mogą znajdować się treści, które mogą zawierać tzw. hyperlinki do innych witryn nie należących do Spółki lub nie podlegających kontroli Spółki. Spółka nie posiada kontroli nad treściami, zasadami ochrony prywatności bądź praktykami stosowanymi w witrynach osób trzecich, nie przyjmuje za nie również odpowiedzialności.
 • 33.
  Spółka oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów lub w związku z poleganiem przez użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, produktów lub innych materiałów w takich witrynach lub zasobach.
 • 34.
  Jeżeli użytkownik chce wypowiedzieć umowę ze Spółką, może tego dokonać każdym czasie poprzez zamknięcie konta, przy Użytkowniku stałym, albo poprzez opuszczenie Strony przy Użytkowniku jednorazowy.
 • 35.
  Spółka może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę z użytkownikiem.
 • 36.
  Spółka nie składa Użytkownikowi gwarancji, że korzystanie przez użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek, informacje uzyskane przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne, oraz że wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego użytkownikowi w ramach Usług zostaną usunięte.
 • 37.
  Spółka nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku:

  • 1. zastosowania się przez Użytkownika do zaleceń, wskazówek, treści materiałów umieszczanych przez innych Użytkowników Strony
  • 2. zmian, jakie Spółka może wprowadzić na Stronie względnie czasowego lub trwałego zaprzestania działania Strony
  • 3. usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów umieszczanych przez użytkowników
  • 4. nieprzekazania przez Użytkownika właściwych danych konta użytkownika
  • 5. nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła
 • 38.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka może kierować do niego zawiadomienia, w tym o zmianach Regulaminu, listami elektronicznymi lub zamieszczają zawiadomienia na Stronie.
 • 39.
  Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, postanowienie zostanie usunięte z Regulaminu w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy
  i będą wykonalne.
 • 40.
  Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.